Договір (ОФЕРТА) про надання послуг

Цей договір є публічним договором та договором приєднання і згідно зі ст. ст. 633, 634, 641, 642, 644 ЦК України його умови однакові для всіх осіб) Вареник Анастасія Анатоліївна, паспорт 003829448, РНОКПП: 3254211365 пропонує фізичній особі, яка приймає(-ла) участь у Всеукраїнській науковій-практичній конференції з міжнародною участю «Проблемні питання діагностики та лікування ендокринних захворювань» від «27-28» травня 2021 року (далі – «Замовник»), які разом у подальшому іменуються «Сторони», а кожен окремо – «Сторона», укласти цей Договір про надання послуг, розміщений в мережі Інтернет за адресою https://endocrinconference.com.ua/ (далі – «Договір»), на умовах, вказаних нижче. 1. Визначення термінів 1.1. Оферта – цей публічний Договір приєднання про надання доступу до проходження тестування на Сайті й подальше забезпечення доступу Замовника до тестування у встановлений цим договором строк, обробка відповідей та надання результатів (оцінки) пройденого тестування, надання документів на підтвердження проходження Замовником тестування.. 1.2. Сайт – інтернет-сайт: https://endocrinconference.com.ua/ 1.3. Акцепт Оферти (Акцептування Оферти) – повне і беззастережне прийняття Замовником Оферти шляхом здійснення Замовником дій, передбачених цим Договором. 1.4. Виконавець – Вареник Анастасія Анатоліївна, паспорт 003829448, РНОКПП: 3254211365. 1.5. Замовник – будь-яка дієздатна фізична особа, яка приймає(-ла) участь у Конференції та здійснила Акцепт Оферти на викладених в ній умовах, і своїми діями виявила намір приєднатися до цього Договору. 1.6. Договір – цей публічний Договір між Замовником та Виконавцем на надання послуг, який укладається шляхом Акцепту Замовником цієї Оферти, і є договором приєднання, який може бути укладений лише шляхом приєднання Замовником до запропонованого Договору в цілому. 1.7. Тестування – встановлений перелік запитань, який розроблений на підставі матеріалу Конференції. 1.8. Фізична особа, яка приймала участь у Конференції – будь-яка дієздатна фізична особа, яка придбала квиток або була запрошена до участі у якості спікера/доповідача/почесного гостя і була присутня на Конференції. 1.9. Послуги – доступу до проходження тестування на сайті https://endocrinconference.com.ua/ й подальше забезпечення доступу Замовника до тестування, обробка відповідей та надання результатів (оцінки) пройденого тестування, надання документів на підтвердження проходження Замовником тестування. 1.10. Строку дії доступу – з моменту оплати послуг доступ до тестування буде діяти протягом 7 календарних днів. 1.11. Заявка на тестування – електронна реєстраційна форма для отримання доступу до тестування, яка підлягає заповненню Замовником в електронному вигляді на Сайті з метою надання Виконавцю інформації, необхідної для здійснення Виконавцем своїх обов’язків за цим Договором, та для підтвердження укладення Замовником цього Договору. 1.12. Конференція – Всеукраїнська наукова-практична конференція з міжнародною участю «Проблемні питання діагностики та лікування ендокринних захворювань» від «03-04» вересня 2020 року. 2. Предмет договору 2.1. За цим Договором Виконавець бере на себе зобов’язання надати послуги 1) з організації доступу до проходження тестування на сайті https://endocrinconference.com.ua/ й подальше забезпечення доступу Замовника до тестування, 2) з обробки відповідей та надання результатів (оцінки) пройденого тестування, 3) з надання документів (в електронному форматі) на підтвердження проходження Замовником тестування, а Замовник зобов’язується 1) оплатити послуги Виконавця в обсязі та на умовах, передбачених даним Договором, 2) дотримуватись умов та порядку їх отримання, передбачених даним Договором. 2.2. Без подальшого підписання Сторонами письмових примірників цього Договору він, Договір, вважається укладеним з моменту отримання Виконавцем повної оплати Замовником послуг Виконавця за цим Договором (з дати зарахування сплачених Замовником коштів на банківський рахунок Виконавця), за умови коректно заповненої Заявки на тестування. 2.3. Послуги за цим Договором не є освітніми послугами в розумінні Закону України «Про освіту». 2.4. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов. 3. Порядок акцепту оферти 3.1. Розміщення тексту цього Договору на Сайті є пропозицією Виконавця фізичним особам, які виявлять бажання замовити і пройти тестування, укласти даний Договір на вказаних у ньому умовах. 3.2. Оферта може бути акцептована (прийнята) будь-якою фізичною особою, яка була присутня на Конференції та має зацікавленість у придбанні послуг, що надаються Виконавцем. 3.3. Оферта вважається акцептованою Замовником, якщо він вчинив наступні дії (в їх сукупності): • перейшов за посиланням на Сайті https://endocrinconference.com.ua/, шляхом натискання напису «Пройти анкетування»; • коректно заповнив Заявку на тестування і проставив у ній відмітку про прийняття Оферти; • повністю оплатив послуги Виконавця після оформлення Заявки на тестування згідно з наданими Виконавцем реквізитами та в указаний Виконавцем строк. • Реквізити для оплати послуг Виконавець може надавати під час здійснення Замовником онлайн-платежу або шляхом надсилання рахунку на адресу електронної пошти, зазначеної Замовником в Заявці на тестування. 3.4. Акцепт даної Оферти означає, що Замовник ознайомлений з усіма умовами, викладеними в цьому Договорі, він їх розуміє і беззастережно приймає всі ці умови в цілому (в повному обсязі і без виключень). 4. Обов’язки та права Виконавця 4.1. Виконавець зобов’язаний: 4.1.1. За умови акцептування Договору та виконання Замовником умов даного Договору, надати Замовнику можливість доступу до проходження тестування. 4.1.2. На вимогу Замовника надати йому консультацію та інформацію щодо порядку проходження тестування . 4.1.3. На Сайті, в тексті цього Договору та/або іншим доступним для ознайомлення Замовника способом інформувати Замовника про правила та вимоги щодо організації проходження тестування, його зміст і характеристики, права і обов’язки сторін під час надання та отримання послуг. 4.2. Виконавець має право: 4.2.1. Протягом часу дії Договору змінювати умови вказаного договору на власний розсуд. 4.2.2. У разі відмови Замовника від проходження замовленого та оплаченого ним тестування незалежно від причин чи припинення ним проходження тестування на певному етапі неналежно від причин – утримати на свою користь грошові кошти, внесені Замовником як оплату тестування, в повному обсязі. 4.2.3. На власний розсуд вирішувати питання про можливість повернення Замовнику грошових коштів, сплачених за проходження тестування, у разі, якщо Замовник не розпочав проходження тестування , за його заявою відповідно до п. п. 5.2.2. цього Договору. 4.2.4. Припинити доступ Замовника до тестування на будь-якому його етапі і без повернення внесеної плати: • в разі порушення ним правил поведінки під час проходження тестування. Зазначеними порушеннями є: розпалювання міжнаціональних конфліктів, образа учасників тестування, ведучих (лекторів тощо) Конференції, реклама, нецензурні висловлювання та інші випадки, передбачені Розділом 5 даного Договору; • в разі встановлення факту передачі Замовником реквізитів для доступу до тестування третім особам, поширення Замовником інформації і матеріалів, отриманих ним у зв’язку з участю в Конференції, третім особам за плату або безоплатно. Використання Замовником інформації і матеріалів, отриманих в результаті одержання послуг Виконавця, допускається тільки в особистих цілях і для особистого використання Замовника. 4.2.5. Виконавець має право залучати до виконання цього Договору третіх осіб (юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців), оформлюючи з ними окремі договори та враховуючи в них умови конфіденційності 5. Обов’язки та права Замовника 5.1. Замовник зобов’язаний: 5.1.1. На Сайті коректно заповнити Заявку на тестування та підтвердити свою беззастережну згоду із правилами та порядком доступу до тестування і його проходження. Така згода вважається наданою Замовником, якщо він проставив відмітку про прийняття Оферти в Заявці на тестування. 5.1.2. Своєчасно оплатити послуги Виконавця в розмірі та у строк, що встановлені цим Договором. 5.1.3. Виконувати вимоги даного Договору, правила та порядок проходження тестування, зазначені на Сайті, дотримуватися вимог законодавства України під час виконання даного Договору та проходження тестування. 5.1.4. Утримуватися під час проходження тестування від поведінки: • яка може перешкодити іншим учасникам тестування; • яка принижує честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, інших учасників тестування, запрошених осіб, лекторів та інших осіб, у тому числі шляхом розміщення такої інформації в мережі Інтернет, друкованих виданнях, розсилках чи іншим способом, що має публічний характер . 5.1.5. Не відтворювати, не повторювати, не копіювати, не продавати, а також не використовувати в яких би то не було інших цілях інформацію і матеріали, що стали йому доступними в зв’язку з наданням послуг Виконавцем і доступом до тестування, за винятком використання такої інформації та матеріалів Замовником виключно для його власних потреб. 5.2. Замовник має право: 5.2.1. Отримати послуги належної якості та в обсязі, передбаченому цим Договором. 5.2.2. Звернутися до Виконавця із заявою щодо вирішення питання про повернення грошових коштів, сплачених за доступ до тестування, у разі, якщо Замовник не надав доступ до тестування чи припинив проходження тестування, з наведенням причин, що до цього призвели, та наданням доказів на підтвердження поважності таких причин. 6. Розмір оплати та порядок розрахунків 6.1. Вартість послуг за даним Договором зазначена в заявці на тестуванні на Сайті. 6.2. Оплата вартості послуг Виконавця за цим Договором здійснюється у виді 100% попередньої оплати, у безготівковій формі в порядку та строки, що визначаються згідно з інформацією на Сайті: • шляхом здійснення Інтернет-платежу; • шляхом оплати рахунку в банківській установі. • Зміст Інтернет-платежу чи платіжного документа банківської установи повинен обов’язково містити вказівку на П.І.Б. Замовника у графі «Призначення платежу». 6.3. Вартість послуг не включає в себе будь-які комісії, що стягуються банками чи платіжними системами за проведення платежу. Комісійні витрати Замовник сплачує додатково. 6.4. Послуги вважаються оплаченими в момент зарахування повної вартості послуг на рахунок Виконавця. 6.5. Якщо Замовник не розпочав проходження тестування протягом строку дії доступу до нього (незалежно від причин), припинив проходження тестування до його завершення (незалежно від причин) чи пройшов тестування не у повному обсязі (незалежно від причин), внесена ним оплата вартості послуг Виконавцем не повертається. У таких випадках Виконавець може, але не зобов’язаний, вирішити питання про повернення Замовнику грошових коштів, сплачених за тестування, на власний розсуд. 7. Відповідальність сторін 7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань, зазначених у Договорі, Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України та вимог Договору. 7.2. У випадку, якщо Замовник вніс плату за надання послуг не в повному обсязі, Виконавець має право розірвати Договір та/або відмовити Замовнику в допуску до проходження тестування. 7.3. У випадку передачі Замовником інформаційних матеріалів, отриманих під час проходження тестування, третім особам без письмового дозволу Виконавця, як і виявлення фактів використання Замовником вказаних матеріалів з комерційною метою, Замовник несе таку відповідальність: • відсторонення Замовника від участі у тестуванні (припинення доступу до тесту), розірвання Договору в односторонньому порядку без повернення вартості послуг; • відшкодування Виконавцю прямих та непрямих збитків, завданих таким порушенням. 7.4. Будь-які дії Замовника, спрямовані на перешкоджання наданню послуг Виконавцем іншим Замовникам, чи які потягли за собою ненадання, або неналежне надання Виконавцем послуг за цим Договором, тягнуть за собою розірвання даного Договору без повернення Замовнику вартості послуг. 7.5. Виконавець не несе відповідальності за: • неможливість надання послуг з причин, які від нього не залежать, включаючи форс-мажорні обставини, порушення роботи ліній зв’язку, відсутність чи несправність обладнання, яке не належить Виконавцю, відсутність та/або погіршення якості зв’язку та передачі даних, що надаються мобільними операторами та Інтернет-провайдерами; • порушення безпеки обладнання чи несправність обладнання, яке використовується Замовником для отримання послуг; • неможливість проведення тестування через порушення зобов’язань власниками Сайту; • будь-які збитки Замовників чи третіх осіб, які виникли не з вини Виконавця. 7.6. У випадку порушення Виконавцем строків надання послуг, відповідальність Виконавця обмежується продовженням строків надання послуг чи наданням послуг у нові строки до повного їх виконання. 7.8. У будь-якому випадку сукупна відповідальність Виконавця за будь-яким позовом чи претензією за цим Договором обмежується вартістю послуги, наданої за даним Договором. 8. Конфіденційна інформацією 8.1. Конфіденційною інформацією в рамках Договору є вся інформація, яку одна Сторона отримує від іншої Сторони, яка стала відома Сторонам, або отримана Сторонами від інших сторін будь-яким іншим чином, у зв‘язку з укладанням та виконанням Договору. Дані збираються, обробляються і використовуються у суворій відповідності до вимог чинного законодавства України а також Генерального регламенту про захист даних (ЄС) 2016/679 від 27.04.2016 р (EU General Data Protection Regulation, далі – GDPR) і іншого застосовного Європейського законодавства про захист даних, спільно іменоване далі – Законодавство. 8.2. Відповідно до умов Договору Сторони зобов’язуються забезпечити конфіденційність інформації, а саме – не передавати, не розголошувати, не опубліковувати та не вчиняти інших дій щодо конфіденційної інформації, унаслідок чого вона може стати відомою будь-якій третій особі, крім випадків передбачених чинним законодавством України та у Договорі, а також зобов’язуються забезпечити належне зберігання, використання та захист конфіденційної інформації. Сторони зобов’язуються використовувати отриману від іншої Сторони конфіденційну інформацію лише з тією метою, з якою вона була передана. 8.3. Кожна із Сторін має право розкрити та передати конфіденційну інформацію, в тому числі персональні дані (без отримання додаткової письмової згоди суб’єкта персональних даних), за Договором третім особам, у тому числі за межі України, іноземним суб’єктам відносин, у нижченаведених випадках:  приватним та юридичним особам (організаціям) для забезпечення виконання ними своїх функцій або надання послуг Стороні відповідно до укладених нею з такими особами (організаціями) договорів (зокрема, аудиторам, зовнішнім юридичним радникам, оцінщикам, особам, що надають послуги зі зберігання документів (архівним установам), тощо). При цьому, відповідна Сторона зобов’язана вжити заходи для забезпечення виконання зазначеними особами вимог щодо зберігання конфіденційності та нерозголошення конфіденційної інформації шляхом отримання відповідних письмових зобов’язань. 8.4. Сторони можуть розкрити та передати конфіденційну інформацію, в тому числі персональні дані (без отримання додаткової письмової згоди суб’єкта персональних даних) за Договором, у тому числі за межі України, іноземним суб’єктам відносин, у нижченаведених випадках:  у випадках невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань Сторонами – шляхом передачі або оприлюднення інформації особам та у спосіб, що визначені Сторонами самостійно;  в інших випадках, передбачених законодавством та умовами укладених Сторонами договорів.  Інформація, що підлягає розкриттю у випадках, передбачених цим пунктом Договору, розкривається (передається) в обсязі, необхідному для досягнення цілей, у відповідності до яких вона передається. 8.5. Зобов’язання Сторін, передбачені цим розділом, та відповідальність за їх невиконання, передбачена статтею 7 Договору, діють протягом дії Договору та протягом 3-х років після спливу строку, на який його укладено. 9. Припинення Договору 9.1. Дія Договору припиняється: за згодою Сторін; • якщо виконання будь-якою Стороною Договору своїх зобов’язань є неможливим у зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені Договором щодо послуг, і будь-яка із Сторін не погоджується на внесення змін до Договору; • у випадках, передбачених п.п.7.2., 7.3. даного Договору; • в інших випадках, передбачених Договором, які передбачають випадки розірвання Договору. 9.2. Виконавець залишає за собою право заборонити Замовнику отримати послуги в разі порушення Замовником правил проходження тестування на термін до усунення такого порушення. 10. Реквізити Виконавця Вареник Анастасія Анатоліївна Реквізити банківського рахунку IBAN UA643003460000026206912899017 АТ «АЛЬФА БАНК» або номер картки: 5355 5712 8395 6738 З обов’язковим зазначенням у призначені платежу: П.І.Б. Замовника у графі «Призначення платежу» Електронна адреса: av@arenacs.ua Контактні номери телефону: +38 (050) 327 15 40